• បដា--

តួកង់ភ្លោះ

ស៊េរីរបស់ខ្ញុំ៖ កង់កង់ភ្លោះ

ស៊េរី S៖ កង់ពីរ

ស៊េរី C: រទេះរុញ រទេះអាហារពេលល្ងាច

ស៊េរី RSD: ម៉ាស៊ីនអ៊ុលត្រាសោន Caster

ស៊េរី RDSD: TPE Casters សម្រាប់ម៉ាស៊ីនអ៊ុលត្រាសោន

ស៊េរី L: កង់ Caster សម្រាប់រទេះរុញ

ស៊េរី L: កង់ Caster សម្រាប់រទេះរុញ

ស៊េរី MR: Caster មន្ទីរពេទ្យគុណភាពខ្ពស់

ស៊េរី T40 50 60: គ្រឿងសង្ហារិម Caster

ស៊េរី T75: គ្រឿងសង្ហារិមសម្រាប់កៅអី

ស៊េរី T100: ប្រដាប់ដាក់គ្រឿងសង្ហារិម