• បដា--

រទេះរុញកង់តែមួយ

ស៊េរី N: នីឡុង TPE TPR Caster

ស៊េរី NDS: នីឡុង Castor

ស៊េរី NT: នីឡុង Caster

ស៊េរី NY: តួចង្កូតទិសដៅ

ស៊េរី D: ដែកធន់ធ្ងន់ TPR Castors